Policys

Kvalitetspolicy

NWT Sweden AB's kvalitetspolicy bygger på enkla och väl genomtänkta samarbetsformer mellan kunden och företaget. Rutiner och samarbete skall utgöra grunden för lyhördhet och respekt för varandras kunnande och åsikter, samt skapa förutsättningar för ett långvarigt och bestående samarbete.

Detta innebär:

 • att all personal är delaktig och förtrogen med kvalitetspolicyn
 • våra offerter är baserade enligt de önskemål och den kvalitet som kunden
  efterfrågar
 • att vi skall ha ett bra och nära samarbete med våra kunder för att säkerställa
  efterfrågade tjänster
 • att med väl fungerande trafiker leverera gods till rätt adress på utlovad tid
 • kundernas uppfattning av våra tjänster utgör grunden för vår konkurrenskraft och
  vår fortsatta utveckling
 • att varje tjänst skall vara en referens för kommande affärer.

Miljöpolicy

NWT Sweden AB skall utifrån egna förutsättningar och resurser arbeta för en bättre miljö och med utgångspunkt från vår egen, företagets omvärld och våra kunders krav eftersträva att erbjuda miljöeffektiva transporttjänster.

För att uppnå detta skall vi,

 • känna till och följa lagar, förordningar och föreskrifter inom miljöområdet,
 • samverka med våra kunder och partners för att tillsammans arbeta aktivt med
  miljöfrågor så att miljöpåverkan minskar,
 • sträva efter att minimera antalet tomkilometer och optimera utnyttjandegraden för
  fordonen,
 • källsortera på kontoren och avskaffa användandet av engångsmaterial,
 • kontinuerligt arbeta med förbättringar av miljön

Trafiksäkerhetspolicy

NWT Sweden AB skall verka för ökad trafiksäkerhet genom att i alla transporter som utföres

 • följa lagar och förordningar
 • lastsäkra enligt gällande lagkraft
 • visa hänsyn och vara föredöme i trafiken
 • kontinuerligt arbeta med förbättringar av trafiksäkerheten