Villkor

NWT Sweden AB generella villkor

NSAB 2000
CMR konventionen
Incoterms 2010

Skrymmeberäkning

1 kbm = 333 kg; 1 flm = 1,850 kg (inom Norden och England 2,000 kg); 1 pallplats = 0,4 flm (1ppl=740kg) Debitering sker efter den högsta av verklig eller fraktdragande vikt.

Betalning

Betalningstermin framgår av offerten. Från förfallodagen debiteras dröjsmålsränta med 2% per påbörjad månad.

Ansvar

Alla uppdrag utförs i enlighet med Nordiskt Speditörförbunds Allmänna Bestämmelser (NSAB 2000), vilket begränsar vårt ansvar och ger oss rätt att ta ut samtliga våra förfallna fordringar genom försäljning av egendom under vår kontroll. NSAB gäller med undantag för transporter med tidslöfte enligt §6 andra stycket samt §20 B. Undantag även för försäkringsplikt vid lagring enligt § 27 C3.

Varuförsäkring

Varuförsäkring tecknas endast på skriftligt uppdrag.

Övriga villkor

Offerten baseras på de tariffer, taxor, valutor och omräkningskurser, skatter och andra offentliga avgifter, drivmedelskostnader och trafikförhållanden som föreligger på offertdatum. Om dessa förutsättningar ändras eller om andra fördyringar utanför vår kontroll skulle uppstå, förbehåller vi oss rätten att få uppta en förhandling.

Valutaklausul

Förändring av valutakursen med mer än det procenttal som finns angivet på bifogade offertblad innebär tillägg eller avdrag på frakten. Riksbankens medelkurs för månaden ligger till grund för ev. justering den 1:e i nästkommande månad.